7 januari 2013

Så mycket väsen av en tiondedel av en procent.
Angående Martin Andreassons,1:e vice ordförande (FP) i socialnämnden, tolkning av rapporten om barnfattigdom vill jag kommentera följande:

Enligt Andreasson har barnfattigdomen minskat med nästan en tiondel på bara ett år i Solna; Barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer har minskat från 9,3 procent till 8,5 procent. Jag föreslår herr 1:e vice ordförande en enkel övning i att hämta ett par enkla uppgifter ur statistiken:

Under 2010 växte befolkningen i Solna med 1,8 procent från 66 807 till 67 957. Konsekvensen därav blir att det är ett större antal barn som den mindre procent-siffran hänvisar till. Alltså har inte antal barn i Solna som lever i fattigdom minskat ett dugg. Det erbjuds mest bostadsrätter för de inflyttande. Att inkomsten ska vara tre gånger årshyran. för att få en hyresrätt ger endast de välbeställda möjlighet att flytta till Solna och de står därför ensam för flyttningsnettot.

Liksom moderaterna i Solna, tycker (FP) att låg nivå av beviljad försörjningsstöd är en måttenhet på välstånd och låg arbetslöshet!

Se t.ex sidan 56 i "Barns ekonomiska utsatthet i Sverige – årsrapport 2012:2" : Solna sticker i ögonen: Det är ett stort gap mellan försörjningsstöd och otillräckliga inkomster i Solna jämfört med Sundbyberg, eller vilken annan kommun som helst: Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd inkl. introduktionsersättning; andel i Solna 1,4%, i Sundbyberg 4,3% trots samma andel förvärvs-arbetande. Alltså den låga nivån av beviljad försörjningsstöd visar bara att väldigt många personer har lämnats utan hjälp.

Av de barn i min närmiljö som vräktes i Solna p.g.a. avslag på försörjningsstöd år 2011 är två fortfarande hemlösa i en liten jourlägenhet.(Kom ihåg, att vräkningsstatistiken visar bara de individer, som Kronofogden och polisen hjälper ut på själva vräkningsdagen. )

Den väl utbyggda kedjan av insatser som ska hjälpa arbetsföra människor att hitta tillbaka till arbetsmarknaden, har en effekt på en tiondedel av en procent: Andel förvärvsarbetande invånare 20-64 år i Solna 76.6% och i Sundbyberg 76.5% år 2010. Effekten av Solnamodellen för sysselsättningen jämfört med Sundbyberg är alltså 0,1%.


Mitt svar på Martin Andreassons fråga angående skillnaden mellan Solna och Sundbyberg är att makthavarna i Sundbyberg känner till 2 kap 1 § SoL

"Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver."
P.S. Martin Andreasson har svarat. Se kommentarer. Länkar:
http://ifolkpartietssolna.wordpress.com/2012/12/06/barnfattigdomen-minskar-i-solna/
 Här kan Du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. http://www.kolada.se/
 http://www.rb.se/SiteCollectionDocuments/Rapporter/Svenska%20rapporter/Barns-ekonomiska-utsatthet-i-Sverige-2012-2_.pdf