1 juli 2013

Vräkningar och hemlöshet ökar i Solna


Vräkningar har ökat accelererande i Solna enligt statistik


Tyvärr är Kronofogdens officiella statistik nästan värdelös i sammanhanget, eftersom den visar bara de som fogden tillsammans med polisen hjälper ut på själva vräkningsdagen. So exempelvis de trebarnfamiljer som vräktes pga avslag på försörjningstöd på min gård 2011 syns inte i statistiken.


Enligt den officiella versionen har socialtjänsten ordnat ett annat boende. Att de inte valt att lämna sina hem - p.g.a. utebliven hyresbetalning - för små jourlägenheter med kontrakt på 3 månader ser inte ut att vara ett problem för någon annan än de drabbade individerna. Det bör nämnas, att åtminstone i ett av fallen har hyresvärden (!) försökt övertala socialtjänsten att låta familjen bo kvar genom att bevilja försörjningstöd för familjen helt utan egen inkomst.

KFM Vräkningsstatistik i Solna


Antal verkställda  avhysningar     2011  5      2012  15


Antal registrerade ansökningar  2011  26      2012 26


Antal barn i        2009  2        2010  0       2011  5     2012  6
registrerade
ansökningar  

Antal barn         2009  0         2010  0     2011  1       2012  4
berörda av
verkställda
avhysningar


Antal hemlösa i Solna var 100  personer år 2005 ( Hemlöshet i Sverige 2005, Bilaga 3) Enligt artikeln i lokaltidningen fanns siffran uppe i 232 år 2011. 
Med tanke på livsvillkor i hemlösheten är det inte samma individer i statistiken år 2005 0ch 2012. Ingen utredning visar om några har fått hjälp i andra kommuner där lagarna följs. Finns det uppgifter, hur länge individer utan mänskliga rättigheter överlever?  
I artikeln yttrar sig Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande:
– Vi måste få fram fler sociala lägenheter från privata fastighetsägare och Signalisten. Det ska vara en viss procent av alla nya lägenheter som byggs. Helst ska det ske frivilligt, men går det inte så kommer vi att tvinga till oss sådana lägenheter genom att skriva in det i exploateringsavtalen.

Det låter ju som om han vill ta ansvar för de uppgifter som kommunen har enligt lagen. Men tyvärr behöver socialtjänsten lägenheterna för att ytterligare spara på bekostnad av de mest utsatta grupperna:


"Ungefär 25 % av nämndens budget avser institutionsplaceringar av olika varianter. Min bestämda uppfattning är att vi kraftigt kan reducera dessa kostnader om vi får ökad tillgång till träningslägenheter för våra utsatta målgrupper."

(Johan Bergman, socialchef i Socialnämndens verksamhetsplan och budget 2010)


Fler lägenheter har ökat hemlösheten

Med all sannolikhet har socialtjänstens ökade tillgång till lägenheter ökat hemlösheten under de senaste åren.Lägenheterna har alltså inte gått till hemlösa, utan istället till personer som är i behov av dygnet -runt-vård och stöd. Institutionsvården utanför Solnas gränser kostar stora pengar för kommunen. De kostnader ska nu minskas till varje pris . Men eftersom alla inte klarar av kraven för eget boende, och ännu fler behöver en längre tids rehabilitering/ vård som första åtgärd, hamnar en växande skara individer med stort vårdbehov i hemlöshet. 

Johan Bergmans prioritering ovan går att hitta i många av socialnämndens och socialförvaltningens dokument som handlar om handlingsplan och beslut för enskilda individer alt. verksamheten i det stora hela..Pengar och politik ersätter specialutbildade proffs när det ska bedömas rättigheter som står skrivna i grundlagen. Solnas statistiska utveckling inom socialtjänstens område är märklig jämfört andra kommuner i Sverige: Arbetslösheten har ökat med hundratals personer men beviljad försörjningsstöd minskar kontinuerligt oerhört kraftigt. Färre barn berörs av vräkning i landet, men ökar i Solna. Socialtjänsten har på något sätt fått tillgång till betydligt större antal lägenheter , men hemlösheten ökar.


I stället för den officiella propagandan om ökad egen försörjning finns det skäl för beslutsfattarna i Solna att utreda och redovisa ökningen av hemlösheten och minskningen av försörjningsstöd i Solna. Hur många av de som förlorat sitt hem de senaste åren levde under skälig levnadsnivå enligt SoL och  under riksnormen efter upprepade avslag på försörjningsstöd? Särskilt finns det skäl att utreda varje individ i behov av slutenvård som istället fått eget boende av besparingsskäl. Om mänskliga rättigheter gäller för dem, finns inte en enda av dem med i Kronofogdens vräkningsstatistik.

Länkar:Socialnämndens verksamhetsplan och budget 2010
http://www.solna.se/PageFiles/48410/VP%20-%20Budget%20SN%202010.pdf

Vräktes och blev uteliggare i Solna Nu vill kommunen tvinga fram sociala lägenheter
"Lokaltidningen Mitt i har förgä- ves sökt socialtjänsten för en kommentar."
http://arkiv.mitti.se:4711/2012/6/solna/MISO-20120207-A-005-A.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar