1 februari 2013

Även Socialstyrelsen borde anmälas

Socialstyrelsen är en statlig myndighet som värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg.

vardhttp://nyheter24.se/nyheter/inrikes/734625-carema-anmals-for-att-neka-papperslosa-vard

"Röda korsets vårdförmedling för papperslösa Lex Maria-anmäler till Socialstyrelsen att Caremas vårdcentraler i Skogås och Upplands Väsby efter att ha nekat papperslösa diabetiker att träffa läkare. 
Patienten fick inte hjälp med att förnya sina recept fast vi hade ringt till Carema VC i Upplands-Väsby och pratat med sjuksköterskan som sade att patienten är välkommen den XXX innan klockan 12.00 för de stänger då. Personalen hade sagt att XXX måste betala först 1 700 kr för att få träffa läkare när XXX hade kommit till mottagning. Patienten är diabetiker och har även hypertoni och var i akut behov att få sina mediciner inför helgen."Enligt lagen är det fortfarande behovet, inte pengarna som avgör insatserna. Här handlar det alltså om  socialjouren skulle ha ett beredskap  inför situationen som i ovanstående  tidningsartikeln eller fakturan skickas till landstinget senare.

 Jag ser 3 möjligheter: Plocka fram landstingets eller kommunens plånbok  eller strunta i de mänskliga rättigheterna enligt FN. 


Den frågan uppstod ofta när jag jobbade inom psykiatrin. Platserna räckte inte inom slutenvården och kommunerna snålade med insatserna. Patienterna och vårdpersonalen var maktlösa.

Ett härligt minne från avd.52 St Görans sjukhus:
Det kom en ny patient till avdelningen efter ett allvarligt självmordsförsök . Efter 20 timmars vård slängdes  patienten, en uteliggare, ut. Hen  fick taxi till ett vandrarhem för en natt. Trots att hen vädjade till för att få stanna över natten för kunna söka ekonomisk hjälp dagen därpå. I ryggsäcken fanns bara några tomflaskor. Psykakuten skrek efter platser. (De fick sällan de platser de behövde inom slutenvården. Bl.a därav de läkarbeslut man läser i tidningarna) Vad gjorde vi då ? En personal bredde mackor till ryggsäcken. Både patienter och personal tillsammans samlade en kollekt med pengar och cigaretter.  


. I dag har papperslösa rätt till akut sjukvård mot full betalning enligt lagen . Det är få av oss andra som skulle ha råd till vård på deras villkor. Rätten gäller dessutom bara för akut sjukvård.

Det här säger lagen också:

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.
Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Lag (1997:142).

Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen 
får det stöd och den hjälp som de behöver.I socialtjänstens portalparagraf framgår att  "Samhällets socialtjänst skall 
på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 
ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt 
deltagande i samhällslivet. 
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin 
och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas 
och gruppers egna resurser. 
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas 
självbestämmande och integritet". 

Räddar liv under jord

– Han ligger i fosterställning och försöker överleva från dag till dag. Söker han asyl måste han berätta vad som hänt, men han är bara en spillra och klarar inte det för tillfället. Många gånger får vi inte höra vad som verkligen hänt i länder folk har flytt från förrän de fått uppehållstillstånd och känner någon slags trygghet.
På omvägar har de hört att mannen förvarats i en låda och torterats i sitt land, att han har fått el genom sina könsdelar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar